Права та обов’язки членів

15.12.2013 19:09:26

ПРАВА

 • брати участь в управлінні АСОЦІАЦІЄЮ у порядку, передбаченому Статутом;
 • обирати та бути обраними до органів управління АСОЦІАЦІЇ та її відокремлених підрозділів, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань АСОЦІАЦІЇ;
 • брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться АСОЦІАЦІЄЮ або за її участі;
 • голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах членів АСОЦІАЦІЇ;
 • користуватися усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати АСОЦІАЦІЯ;
 • вимагати розгляду на Загальних зборах членів АСОЦІАЦІЇ будь-яких питань, що стосуються діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • обговорювати будь-які питання діяльності АСОЦІАЦІЇ, вносити на розгляд Правління пропозиції щодо вдосконалення діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність АСОЦІАЦІЇ, у тому числі про прийняті рішення та здійснені заходи;
 • брати участь у роботі Загальних зборів, постійних та тимчасових комісій, інших робочих груп;
 • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність органів АСОЦІАЦІЇ;
 • одержувати від АСОЦІАЦІЇ допомогу у захисті своїх законних прав та інтересів як члена АСОЦІАЦІЇ;
 • вийти з членів АСОЦІАЦІЇ в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом;
 • та мати інші права, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Загальних зборів.

ОБОВ'ЯЗКИ

 • дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів АСОЦІАЦІЇ та виконувати рішення Загальних зборів членів, Правління та інших органів управління АСОЦІАЦІЇ, які є обов’язковими для членів та відповідають чинному законодавству України;
 • своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, передбачених Положенням про членські внески;
 • дотримуватися професійної етики;
 • брати активну участь у досягненні мети та завдань АСОЦІАЦІЇ, всіляко сприяти її діяльності;
 • не допускати дій, що дискредитують АСОЦІАЦІЮ;
 • інформувати органи АСОЦІАЦІЇ про відомі йому факти, які можуть негативно вплинути на діяльність АСОЦІАЦІЇ, а також про факти порушення цього Статуту;
 • нести інші обов’язки передбачені законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами АСОЦІАЦІЇ.

Веб-сайт оновлено в рамках проекту, що виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки уряду Фінляндії. Зміст ресурсу є виключно відповідальністю Національної асоціації медіаторів України і не відображає позиції, погляди чи думки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.