Органи управління

15.12.2016 18:45:33Загальні збори
До виключної компетенції Загальних зборів членів НАМУ належить вирішення таких питань:
 • затвердження Статуту АСОЦІАЦІЇ, внесення змін та доповнень до нього;
 • визначення основних напрямів діяльності та завдань АСОЦІАЦІЇ;
 • визначення структури та кількісного складу органів управління АСОЦІАЦІЇ;
 • обрання та дострокове відкликання персонального складу АСОЦІАЦІЇ;
 • обрання та дострокове відкликання Голови;
 • обрання та дострокове відкликання персонального складу Контрольно-ревізійної комісії;
 • затвердження звітів про діяльність АСОЦІАЦІЇ та її органів управління з визнанням їх роботи задовільною чи незадовільною;
 • прийняття рішень про реорганізацію та припинення діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 • реалізація права власності на майно АСОЦІАЦІЇ. Окремі функції щодо управління майном та його реалізацію,
 • за рішенням Загальних зборів, можуть бути покладені на Правління або створені ним юридичні особи(товариства, підприємства);
 • затвердження символіки АСОЦІАЦІЇ;
 • затвердження Положень АСОЦІАЦІЇ, необхідних для забезпечення діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • затвердження бюджету АСОЦІАЦІЇ;
 • прийняття рішень за скаргами на відмову у прийомі до АСОЦІАЦІЇ, а також за скаргами на виключення з АСОЦІАЦІЇ;
 • інші питання віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції вищого органу управління.

Правління
В межах своєї компетенції Правління:
 • забезпечує виконання рішень Загальних зборів членів;
 • скликає Загальні збори членів та формує попередній порядок денний із урахуванням поданих Правлінню пропозицій членів АСОЦІАЦІЇ;
 • організовує підготовку та подання рекомендацій Загальним зборам членів щодо визначення основних напрямів діяльності АСОЦІАЦІЇ, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • затверджує поточні плани діяльності АСОЦІАЦІЇ та заходи, необхідні для їх виконання;
 • забезпечує виконання бюджету АСОЦІАЦІЇ;
 • здійснює нагляд за управлінням майном та коштами АСОЦІАЦІЇ відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
 • приймає рішення про набуття членства АСОЦІАЦІЇ новими особами;
 • приймає рішення про виключення з членів АСОЦІАЦІЇ;
 • затверджує штатний розклад АСОЦІАЦІЇ;
 • прийняття рішень про створення та закриття відокремлених підрозділів АСОЦІАЦІЇ;
 • щорічно звітує на Загальних зборах членів про результати діяльності Правління;
 • здійснює інші повноваження, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів членів.

Президент
В межах своєї компетенції Президент:
 • здійснює загальне керівництво АСОЦІАЦІЄЮ між засіданнями Правління;
 • представляє АСОЦІАЦІЮ у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та
 • недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними
 • особами тощо, діє від імені АСОЦІАЦІЇ без довіреності та вчиняє від імені АСОЦІАЦІЇ юридично значущі дії;
 • скликає чергові та позачергові засідання Правління;
 • здійснює оперативне управління майном та коштами АСОЦІАЦІЇ;
 • забезпечує виконання бюджету АСОЦІАЦІЇ;
 • забезпечує координацію діяльності відокремлених підрозділів (у разі їх створення);
 • має право першого підпису фінансових документів;
 • головує на засіданнях Правління;
 • щорічно звітує на Загальних зборах членів про результати діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • щорічно звітує на Загальних зборах членів про результати діяльності Правління;
 • вносить на розгляд Загальних зборів членів та Правління пропозиції з будь-яких питань діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • здійснює інші повноваження, віднесені до його компетенції чинним законодавством України та Статутом,
 • приймає з цих питань будь-які рішення та виконує будь-які дії, крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління АСОЦІАЦІЇ.

Контрольно-ревізійна комісія
В межах своєї компетенції Контрольно-ревізійна комісія:

 • здійснює контроль за фінансовою, економічною і господарською діяльністю АСОЦІАЦІЇ;
 • контролює виконання бюджету АСОЦІАЦІЇ;
 • контролює використання коштів та майна АСОЦІАЦІЇ;
 • контролює виконання посадови особами та членами АСОЦІАЦІЇ рішень органів АСОЦІАЦІЇ;
 • перевіряє стан і облік матеріальних цінностей АСОЦІАЦІЇ;
 • отримує будь-які документи, що стосуються фінансової діяльності АСОЦІАЦІЇ та її відокремлених підрозділів (у разі їх створення);
 • виносить на розгляд Загальних зборів членів будь-які питання, що стосуються результатів проведених нею перевірок;
 • щорічно звітує на Загальних зборах членів про результати діяльності Контрольно-ревізійної комісії;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Контрольно-ревізійну комісію АСОЦІАЦІЇ.

Веб-сайт оновлено в рамках проекту, що виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки уряду Фінляндії. Зміст ресурсу є виключно відповідальністю Національної асоціації медіаторів України і не відображає позиції, погляди чи думки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.